CONTACTO


Molina Dojo


Maestro Pablo Molina

Pasaje libertador 1429
molinasensei@yahoo.com.ar
Whatsapp: 02932 15513482
Skype: shihan.molina